درباره ما

سایت آماده کار رابط میان درخواست کنندگان پروژه و آماده کاران است. پروژه های خود را به عنوان کارفرما در سایت قرار دهید و انجام پروژه را به آماده کاران بسپارید. در سایت آماده کار هم می توانید پروژه ارسال نموده و هم پروژه های دیگران را انجام دهید.

wordpress_freelancing_101